An Outline of European Architecture

Nikolaus Pevsner
1943