Glass Stonehenge
Dmitry Bush
Alexander Khomyakov


Key Dates
Year Designed: 1986