Portico Row House
(White Formica House)
Alison Smithson
Peter Denham Smithson

Key Dates
Year Designed: 1957