Palace of Arts
Vladimir Berezin
Yury Khaldeyev
Sergo Sutyagin
Dmitry Shuvayev


Key Dates
Year Completed: 1964